Szkoła Podstawowa Osowa Sień

cokkie

Czym s? cookies (ciasteczka)?

To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie ciastko), wysy?ane przez serwis internetowy, ktry odwiedzamy i zapisywane na urz?dzeniu ko?cowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z ktrego korzystamy podczas przegl?dania stron internetowych.

W plikach cookies, sk?adaj?cych si? z szeregu liter i cyfr, znajduj? si? r?ne informacje niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania serwisw internetowych, np. tych wymagaj?cych autoryzacji m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie dzia?aj?ce w internecie serwisy wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urz?dw pa?stwowych i innych instytucji publicznych, mog? prawid?owo dzia?a? dzi?ki wykorzystaniu plikw cookies.

Ciasteczka umo?liwiaj? tak?e m.in. zapami?tanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wy?wietlanych tre?ci oraz dopasowania reklam. Dzi?ki cookies mo?liwe jest te? rejestrowanie produktw i us?ug czy g?osowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy u?yciu plikw cookies mog? by? zbierane wy??cznie w celu wykonywania okre?lonych funkcji na rzecz u?ytkownika, czyli np. zapami?tania logowania do serwisu czy zapami?tania towarw dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane s? zaszyfrowane w sposb uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam daj? pliki cookies?

Dzi?ki plikom cookie korzystanie ze stron internetowych jest ?atwiejsze i przyjemniejsze a ich zawarto?? teksty, zdj?cia, ankiety, sondy, ale rwnie? reklamy jest lepiej dopasowana do oczekiwa? i preferencji ka?dego u?ytkownika internetu.

Pliki cookies:

umo?liwiaj? zapami?tywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotycz?cych tej strony (m.in. j?zyk strony, jej kolor, uk?ad, rozmieszczenie tre?ci);
pozwalaj? sklepom internetowym poleca? nam produkty zwi?zane z tymi, ktre zazwyczaj wybieramy, ktre mog? nas potencjalnie zainteresowa?;
pomagaj? przechowywa? towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
umo?liwiaj? korzystanie z kont w serwisach;
pozwalaj? by? zalogowanym do serwisu na ka?dej z dost?pnych w danej witrynie podstron;
sprawiaj?, ?e nie widzimy wci?? i wci?? tej samej reklamy czy ankiety do wype?nienia;
pozwalaj? na prezentacj? nam reklam w sposb uwzgl?dniaj?cy nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania w ten sposb reklamy, dzi?ki ktrym korzystanie z wielu serwisw internetowych mo?e by? bezp?atne, mog? informowa? nas o potencjalnie interesuj?cych nas produktach i us?ugach;
pozwalaj? tworzy? anonimowe statystyki odwiedzalno?ci serwisw.
Dzi?ki cookies w?a?ciciele i wydawcy serwisw internetowych s? w stanie oceni? realne zainteresowanie swoimi serwisami, mog? lepiej pozna? oczekiwania i preferencje u?ytkownikw, zrozumie? sposb w jaki u?ytkownicy korzystaj? z ich serwisw oraz, korzystaj?c z najnowszych rozwi?za? technologicznych, mog? stale udoskonala? swoje serwisy internetowe czyni?c je jeszcze przyja?niejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinni?my wiedzie? o cookies?

Nie s?u?? identyfikacji u?ytkownikw i na ich podstawie w ?aden sposb nie jest ustalana czyjakolwiek to?samo??;

cookies identyfikuj? dane komputera i przegl?darki u?ywanych do przegl?dania stron internetowych pozwalaj? np. dowiedzie? si? czy dany komputer ju? odwiedza? stron?;
dane pozyskane z cookies nie s? w ?aden sposb ??czone z danymi osobowymi u?ytkownikw pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
nie s? szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerw, czy smartfonw nie wp?ywaj? na sposb ich dzia?ania;
nie powoduj? zmian konfiguracyjnych w urz?dzeniach ko?cowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urz?dzeniach;
domy?lne parametry ciasteczek pozwalaj? na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, ktry je utworzy?;
na podstawie naszych zachowa? na odwiedzanych stronach internetowych przekazuj? do serwerw informacje, dzi?ki ktrym wy?wietlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.


Podstawowe rodzaje ciasteczek

Cookies sesyjne s? to tymczasowe pliki przechowywane w pami?ci przegl?darki do momentu zako?czenia sesji przegl?darki, czyli do momentu jej zamkni?cia. Te pliki s? obowi?zkowe, aby niektre aplikacje lub funkcjonalno?ci dzia?a?y poprawnie.

Cookies sta?e dzi?ki nim korzystanie z cz?sto odwiedzanych stron jest ?atwiejsze (np. zapewniaj? optymaln? nawigacj?, zapami?tuj? wybran? rozdzielczo??, uk?ad tre?ci etc.). Te pliki pozostaj? pami?ci przegl?darki przez d?u?szy okres. Czas ten zale?y od wyboru, ktrego mo?na dokona? w ustawieniach przegl?darki. Ten rodzaj plikw zezwala na przekazywanie informacji na serwer za ka?dym razem, gdy odwiedzana jest dana stron?. Sta?e pliki cookie s? rwnie? nazywane jako tzw. ?ledz?ce pliki cookie (ang. tracking cookies).

Cookies podmiotw zewn?trznych (ang. third parties cookies) to pliki pochodz?ce np. z serwerw reklamowych, serwerw firm i dostawcw us?ug (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) wsp?pracuj?cych z w?a?cicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalaj? dostosowywa? reklamy dzi?ki ktrym korzystanie ze stron internetowych mo?e by? bezp?atne do preferencji i zwyczajw ich u?ytkownikw. Pozwalaj? rwnie? oceni? skuteczno?? dzia?a? reklamowych (np. dzi?ki zliczaniu, ile osb klikn??o w dan? reklam? i przesz?o na stron? internetow? reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych plikw mo?na tworzy? tzw. oglne profile u?ytkownikw, dzi?ki ktrym m??czy?ni interesuj?cy si? finansami i samochodami (odwiedzaj?cy strony o tej tematyce) zobacz? reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowa?, a nie np. reklam? kobiecych kosmetykw.

Zarz?dzanie cookies

Pami?taj, ?e masz mo?liwo?? samodzielnego zarz?dzania plikami cookies. Umo?liwiaj? to np. przegl?darki internetowe, z ktrych korzystasz. W najpopularniejszych przegl?darkach masz mo?liwo??:

zaakceptowania obs?ugi cookies, co pozwoli Ci na pe?ne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
zarz?dzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
okre?lenia ustawie? dla r?nych typw plikw cookie, na przyk?ad akceptowania plikw trwa?ych jako sesyjnych itp.;
blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawie? w przegl?darce, w zale?no?ci od wybranej opcji, mo?e by? utrata mo?liwo?ci korzystania z niektrych serwisw i us?ug lub z niektrych funkcji w nich dost?pnych.