Szkoła Podstawowa Osowa Sień

 

Stanis?aw Staszic (1755-1826)

By? mieszczaninem, synem burmistrza Pi?y. Po uko?czeniu seminarium duchownego w Poznaniu wyjecha? na studia zagraniczne. W Pary?u po?wi?ci? si? naukom fizycznym i przyrodniczym, poznaj?c g?o?nego wwczas filozofa Buffona, autora wielotomowej Historii naturalnej i ?wie?o wydanych Epok natury, przedstawiaj?cych ewolucyjny tok dziejw ?wiata.

Po powrocie do kraju Staszic zosta? wychowawc? synw Andrzeja Zamoyskiego. O ile pobyt w Pary?u ukszta?towa? naukowe zainteresowania Staszica, to znajomo?? z Zamoyskim uczuli?a go na kwestie polityczne. Zamoyski by? bowiem postaci? znacz?c?. W czasie bezkrlewia po ?mierci Augusta III zwolennik Poniatowskiego, zosta? po jego elekcji mianowany kanclerzem wielkim koronnym. Zrzek? si? demonstracyjnie tego urz?du w roku 1767, po brutalnej ingerencji Rosji w wewn?trzne sprawy Polski i porwaniu trzech opozycyjnych senatorw. Mimo to nie odsun?? si? od dzia?alno?ci politycznej, przygotowuj?c z gronem wsp?pracownikw projekt kodeksu praw. Mia? wi?c Staszic mo?liwo?? obcowania z politykiem wybitnym i cz?owiekiem prawym; mia? te? dost?p do jego bogatej biblioteki, zawieraj?cej europejskie dzie?a z zakresu prawa, ekonomiki, polityki, edukacji.

Po trzecim rozbiorze (1795) Staszic zaj?? si? badaniami geograficznymi i geologicznymi, ktre kontynuowa? w pocz?tkach nast?pnego stulecia (odby? m.in. wypraw? geologiczn? w Tatry).

W roku 1800 zosta? Staszic cz?onkiem utworzonego wtedy Towarzystwa Przyjaci? Nauk, p?niej za? jego prezesem; sfinansowa? budow? siedziby Towarzystwa (tzw. Pa?ac Staszica) i by? inicjatorem postawienia przed Pa?acem pomnika Miko?aja Kopernika. Ponadto organizowa? szkolnictwo zawodowe, grnictwo i hutnictwo; za?o?y? Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, a ch?opom w swych dobrach nada? ziemi? na w?asno??.

Rwnie bogaty jest dorobek pisarski Staszica. Oprcz rozpraw politycznych i spo?ecznych (Uwagi nad ?yciem Jana Zamoyskiego..., Przestrogi dla Polski...), s? w nim t?umaczenia prac naukowych (m.in. Epok natury Buffona), dzie? literackich (m.in. Iliady Homera), s? te? oryginalne prace literackie i naukowe z dziedziny geografii, geologii i statystyki (m.in. dzie?o O ziemiordztwie Karpatw i innych gr i rwnin Polski).

Uroczysto?? nadania sztandaru szko?y.

Uroczysto?? nadania i przekazania sztandaru szko?y mia?a miejsce w dniu 5 maja 2010 roku z inicjatywy dyrektora szko?y Pana Miko?aja B?aszczyka. Ceremonii po?wi?cenia dokona? Biskup Diecezji Zielonogrskiej Pawe? Socha , a w?rd go?ci i darczy?cw swoj? obecno?? zaznaczy? tak?e Lubuski Kurator O?wiaty Pan Roman Sondej. G?wnymi fundatorami sztandaru byli : Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Pan Krzysztof Grabka, Rada Rodzicw w Osowej Sieni, Firma "Werner Kenkel" Krzycko Wielkie, Firma "Elektrobud" Wschowa, Bank Sp?dzielczy Wschowa, Pan Jaros?aw Tarka, Pan Zbigniew Tarka, Firma "JAROM " Wschowa, Firma "Osoweks" Osowa Sie?, Firma "MARMORIN" Wschowa, Zak?ad Produkcyjny "MARINO" Wschowa.