Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Do wakacji letnich zostało
...

 

 

    8 czerwca 1945 roku do wsi Osowa Sień przybyło dwóch nauczycieli: państwo Walentyna i Anastazy Lewczukowie, celem zorganizowania szkoły. Pan Lewczuk objął równocześnie stanowisko kierownika szkoły. Mieszkańcy wsi od dawna czekali na nauczycieli. Budynek szkolny oczyszczono ze śmieci i pozostałości poniemieckich. W ciągu jednego dnia sale lekcyjne (dwie) przygotowano do rozpoczęcia zajęć. Warto zaznaczyć, że w tym samym budynku mieściło się mieszkanie nauczycieli. 18 czerwca odbyło się pierwsze od zakończenia wojny nabożeństwo, po którym 63. dzieci udało się na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

  Z danych z tamtego okresu wynika, że klasa I liczyła 43 osoby, klasa II - 9, III - 10, a IV - 3 osoby; klasy I i II (wychowawstwo: W. Lewczukowa) oraz III i IV (wychowawstwo A. Lewczuk) połączono, tworząc dwa oddziały. 4 września 1945 roku rozpoczął się rok szkolny. Początki były trudne: brakowało podręczników, zeszytów i pomocy naukowych, które z czasem gromadzono i uzupełniano. 31 grudnia, po uroczystym nabożeństwie w miejscowym kościele, ks. Stanisław Semkła poświęcił budynek szkolny. Wraz z przybywaniem przesiedleńców i większą liczbą dzieci szkoła zaczęła się rozrastać o nowe oddziały i sale. Z czasem jednak remonty zaadaptowanego budynku nie były wystarczające wobec potrzeb szkoły. Zaczęto poszukiwać innego rozwiązania.

Budowę nowej szkoły rozpoczęto 25 sierpnia 1963 roku. Decyzją władz wojewódzkich w Zielonej Górze ustalono, że budowa będzie finansowana ze środków pochodzących ze świadczeń społeczeństwa w ramach Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Warto przypomnieć, że fundusz ten powstał w związku z ówczesnym hasłem: "1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego". Szkoła w Osowej Sieni znalazła się wśród tysiąca szkół - pomników, otrzymując numer 916. Cyfra ta widnieje na tablicy pamiątkowej, umieszczonej przed wejściem do budynku, przypominając o tamtych wydarzeniach. Budowę ukończono po szesnastu miesiącach (z krótką przerwą w okresie zimowym ze względu na silne mrozy), a następnie wybrano patrona szkoły. Odtąd szkoła nosi imię Stanisława Staszica. Po zrealizowaniu planu inwestycyjnego na przełomie listopada i grudnia, trwały przygotowania do uroczystego otwarcia placówki i przekazania jej do użytku publicznego. Uroczystość otwarcia szkoły uświetnili swoją obecnością przedstawiciele ówczesnych władz: wiceminister oświaty pan Ferdynand Herok, kurator okręgu szkolnego w Zielonej Górze pan Józef Wolanin oraz władze wojewódzkie i powiatowe. Inauguracji uroczystości dokonał przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Stefan Wiliński, który w swoim wystąpieniu podziękował w imieniu nauczycieli i rodziców za piękny dar, jaki otrzymała Osowa Sień. Następnie, po części artystycznej, przed wejściem do budynku szkoły odbyła się ceremonia odsłonięcia wmurowanej tablicy pamiątkowej przez wiceministra oświaty. Na tablicy umieszczono numer szkoły - pomnika oraz imię jej patrona.

Z czasem zaczęto rozbudowywać infrastrukturę szkoły (m.in. o sklepik szkolny, szatnię, salę gimnastyczną, boiska szkolne, ogródek botaniczny, pawilon techniczny) oraz upiększać jej wnętrze oraz otoczenie (np. posadzono drzewa owocowe, zadrzewiono teren między salą gimnastyczną a boiskami). Nieocenionymi zasługami, zaangażowaniem i wielkim wysiłkem włożonymi w lepsze funkcjonowanie placówki wykazali się rodzice uczniów i środowisko lokalne (m.in. Stefan Wiliński, Szczepan Masłowski, Władysław Jucha, Bernard Kulas, Józef Grzędziechowski, Edmund Homa, Stefan Szymański, Kazimierz Walner, Czesław Mejza). Wiadomo, że nie tyle warunki lokalowe, co ludzie tworzą "ducha szkoły".

W ponad czterdziestoletniej historii szkoły w Osowej Sieni wiele osób związało z nią swoje losy. Wśród kadry kierowniczej:

  • 1964-1971 Sławomir Sobolewski
  • 1971-1972 Władysław Wojton
  • 1972-1973 Stanisław Dziubaty
  • 1973-1974 Jerzy Stankiewicz
  • 1974-1981 Krystyna Sobolewka
  • 1981-1990 Krystyna Dębicka
  • 1990-2005 Bronisław Orłowski 
  • 2005- 2006 Justyna Zubrzycka
  • 2006-2007 p.o Mikołaj Błaszczyk
  • od 2007 Mikołaj Błaszczyk

 Z dokumentów szkolnych wynika, że w roku 1964/65 pracę w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni rozpoczęło siedmiu nauczycieli. Była to wówczas placówka siedmioklasowa. W siedmiu oddziałach uczyło się wtedy 223. uczniów. W wyniku zmian organizacyjnych, kiedy to połączono oddziały z Osowej Sieni i Dębowej Łęki, kadra nauczycielska liczyła 31 osób. Wśród nich w historię szkoły wpisali się m.in.: p. Wanda Wydrowa, p. Teresa Adamczyk, p. Janina Dzitkowska, p. Zdzisława Mazur, p. Bolesław Małecki, p. Danuta Demska, p. Halina Piotrkowska, p. Józef Weselak, p. H. Dziubata, p. Jan Szaferski, p. Krystyna Sobolewska, p. Franciszek Złoczewski, p. Józef Braun, p. Bronisław Orłowski i wielu innych. Obecnie w szkole pracuje 15 nauczycieli. 

Szkoła stara się kontynuować tradycje współpracy z środowiskiem lokalnym i wychowania estetycznego, a równocześnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci. Nauczyciele angażują się w działalność pozalekcyjną, prowadząc koła zainteresowań: - recytatorskie - przyrodnicze - polonistyczne - matematyczne - informatyczne - języka angielskiego - żywego słowa - sportowe. Wiele uwagi poświęca się również edukacji ekologicznej oraz dzieciom z trudnościami w nauce, które uczęszczają na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz korzystają z pomocy pedagoga szkolnego. Od roku 2009 Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni ma swoją stronę w Internecie.